Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року         виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п.1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого          самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що         найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі           освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа,                     гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 18. Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 3. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

І.   Загальні положення та організація прийому.

 

 1. Зарахування до закладу, дітей, які проживають на закріпленій території обслуговування та підтвердили це документально,  рідних (усиновлених)молодших братів та сестер, які здобувать освіту у закладі, чи є дітьми/онуками працівників закладу освіти здійснюється без конкурсу при наявності вільних місць.
 2. Якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 2-11 класах, до 01 червня оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу.
 3. У конкурсі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання за наявності вільних місць у класах.
 4. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків на ім’я директора школи, надання оригіналу та копії свідоцтва про народження дитини, медичної картки встановленого зразка, табеля успішності, свідоцтва про базову середню освіту(за наявності).
ІІ.   Проведення конкурсу.
 1. Для проведення конкурсу створюється конкурсна предметна комісія. Склад конкурсної комісії затверджується керівником закладу.
 2. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 3. Випробування в  рамках  основного конкурсного відбору                проводиться   виключно з української мови  лише    після    закінчення    навчального     року                 (червень).  За  наявності  вільних  місць  допускається додаткове конкурсне приймання (серпень).
 4. Додаткове конкурсне   приймання   може,   як   виняток,  відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць        за таких самих умов,  що  й  основне.
 5. Конкурсний відбір проводиться в письмовій формі (диктант та граматичне завдання).
 6. Результати конкурсного відбору оголошуються батькам у день проведення конкурсу.
 7. Результати конкурсних випробувань (контрольні роботи) зберігаються протягом року.
 8. Учасник конкурсу повинен виявити достатній /високий (7-12 балів) рівень знань з української мови.
ІІІ.   Порядок  зарахування.
 1. Здобувачі освіти, які пройшли конкурс, зараховуються до закладу згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань наказом керівника, який видається на підставі заяви одного з батьків (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту) та рішенням конкурсної комісії при наявності повного пакету документів:
 • Копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу здобувача освіти ( під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа)
 • Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о
 • Оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності)
 1. Зарахування проводиться протягом 2 днів після оголошення результатів конкурсу за умови надання повного пакету документів
 2. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною заявою до органу управління, у сфері якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
ІV.   Контроль за проведенням конкурсу.
 1. Директор закладу несе персональну відповідальність за проведенням Прийому учнів до школи.
 2. При порушенні школою вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти Районне управління освіти, молоді та спорту проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЙОМУ
ДИТИНИ В 1 КЛАС:

У ФАЙЛІ

 1. ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ОДНОГО З БАТЬКІВ ДИТИНИ (З ПРЕД’ЯВЛЕННЯМ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ).
 2. КОПІЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ (ПІД ЧАС ПОДАННЯ КОПІЇ ПРЕД’ЯВЛЯЄТЬСЯ ОРИГІНАЛ ВІДПОВІДНОГО ДОКУМЕНТА).
 3. МЕДИЧНА ДОВІДКА ЗА ФОРМОЮ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 086-1/о «ДОВІДКА УЧНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОГЛЯДУ»
 4. ФОРМА 063/о – ЩЕПЛЕННЯ.
 5. ДОКУМЕНТ , ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ, ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ЧИ ОДНОГО З ЇЇ БАТЬКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДУ, РЕКВІЗИТИ ЯКОГО ВКАЗУЮТЬСЯ В ЗАЯВІ.

НЕПРЕД’ЯВЛЕННЯ ТАКОГО ДОКУМЕНТА І НЕВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО НАЗВИ
ТА РЕКВІЗИТІВ У ЗАЯВІ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПРИЗВОДИТЬ ДО ВІДСУТНОСТІ
ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ДЛЯ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.


ПОРЯДОК
ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА
ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ
ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.04.2018 № 367

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18