ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор спеціалізованої школи №76

з поглибленим вивченням української

                                 мови та літератури

                                                                     ____________________ Олена ЗНАК

                                                 16 червня 2020 року

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №76 ім. О.ГОНЧАРА

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ В м. КИЄВІ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

3 КЛАСИ

 

Схвалено на засіданні

                                                                                                       педагогічної ради

                                                                                                      (протокол №18

 від 16 червня 2020 року)

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 76

ім. Олеся Гончара

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

          Освітня програма для 3 класів спеціалізованої школи №76 ім.О.Гончара м. Києва (далі – освітня програма школи) розроблена на виконання Законів України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту» та «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 № 87, Постанови Кабінету Міністрів від 24 липня 2019 №688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти», на підставі типових освітніх програм затверджених наказами Міністерства освіти  і науки України від 08.10.2019  №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма-єдиний комплекс освітніх компонентів(предметів вивчення дисциплін, індивідуальних завдань, діагностичних заходів), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Освітня програма визначається послідовністю викладання навчального матеріалу, обсягом його вивчення, наявністю додаткових компонентів змісту або використанням оригінальних форм, методів і засобів навчання.

У програмі визначено змістові лінії, очікувальні результати навчання та відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Типовий навчальний план визначає тижневий обсяг навчального навантаження здобувачів освіти.

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом (далі – Державний стандарт).

 

Освітня програма  СШ № 76 ім. О. Гончара  визначає:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
  • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
  • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Освітню програму СШ № 76 ім.О.Гончара побудовано із врахуванням таких принципів:

–         дитиноцентрованості і природовідповідності;

–         узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

–         науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

–         наступності і перспективності навчання;

–         взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

–      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

–         можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

–         творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

– адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма школи спрямована на:

створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;

формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів як бази для успішного навчання в основній школі;

розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, пізнавальної мотивації учня та його життєвих навичок;

формування ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Зміст освітньої програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність,здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми в навчальному закладі № 76 ім.О.Гончара використовуватимуться внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприятимуть цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання

у початковій школі спеціалізованій школі № 76 ім.О.Гончара

м. Києва,

Згідно із Законом України «Про освіту», стаття 12, початкова освіта

розпочинається переважно із шести років.  Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, тривалість здобуття ними початкової освіти може подовжуватись з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

До дітей, які розпочинають навчання у школі, враховують вимоги досягнень попереднього етапу їхнього розвитку. Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, своєї гідності та гідності інших людей,збереження здоров’я.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, при якому враховуються вікові особливості розвитку та потреб дітей і надаються можливості для забезпечення подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю дітей до здобуття освіти.

Особливості організації освітнього процесу

Розподіл навчальних годин Навчального плану  початкової школи  за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель навчального закладу № 76 визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Навчальний план включає інваріантний складник, у якому визначено обсяг часу на вивчення навчальних предметів на рівні Державного стандарту початкової освіти та варіативний складник, у якому передбачено додатковий час на проведення індивідуальних консультацій та групових занять: 3-й клас -1 година (укр..мов).

Програма має  корекційно – розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Навчальний план (додаток 1.1) для учня 3-В класу Козачка Максима складено відповідно до Типової освітньої програми СШ І ст. автор Савченко О.Я. та Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87. Враховуючи особливості психофізичного розвитку Козачка Максима та відповідно до висновків  ІРЦ про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини від 24.01.2020 №85987\2020\81932 виділено:

  • 5 годин для Козачка Максима для проведення корекційно-розвиткових занять з логопедом та практичним психологом. Корекційно-розвиткові заняття: 1 год -логоритмики, 2,5год – корекція мовлення, 1 год – корекція розвитку, 0,5 год – лікувальна фізкультура.

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховане на одного учня, а уроки фізичної культури, корекційно- розвиткові заняття та психологічний супровід не враховується при визначенні цього показника.

Зміст варіативної складової конкретизований з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учня.

Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

До освітньої програми додано навчальний план організації освітнього процесу  в 3-х класах (додаток 1).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Освітню програму навчального закладу № 76 ім.О.Гончара укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

 Українська мова та література;

Іншомовна освіта (англійська мова)

Математична (математика)

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна)

Технологічна (дизайн і технології)

Інформативна (інформатика)

Мистецька (музичне та образотворче мистецтво)

 

Фізкультурна (фізична культура)

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти СШ № 76 О.Гончара. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання другого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах ІІ циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Враховуючи, що освітній процес навчального закладу № 76 ім.О.Гончара грунтується на компетентнісному підході, рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

    Рекомендовані форми організації освітнього процесу в навчальному закладі № 76 ім.О.Гончара. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні через використання інтерактивних форм і методів навчання – дослідницьких, інформаційних, мистецьких проектів, сюжетно-рольових ігор, інсценізацій, моделювання, ситуаційних вправ, екскурсій тощо.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в навчальному закладі № 76 ім.О.Гончара здійснюються на суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі СШ № 76 ім.О.Гончара здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 3-х класах підлягають, формувальному та підсумковому та тематичному і завершальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування  в навчальному закладі № 76 ім.О.Гончара можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Нормативна тривалість уроків: у 3-х класах –– 40 хвилин.

Наприкінці навчального року (протягом п’яти днів у 3-х класах) рекомендовано проводити навчально-пізнавальну, пошуково-дослідницьку практику, яка передбачає активну діяльність учнів у школі та поза її межами, реалізацію проектів, екологічних акцій тощо.

Індивідуальне навчання може бути організовано відповідно до наказу МОН №955 від 10.07.2019 р. та за заявою батьків  на підставі відповідних документів.

 Структура навчального року

Відповідно до ст..16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2020-2021 навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня 2020 року і закінчується не пізніше 1 липня 2021 року.

Враховуючи особливості епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні,  з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), у закладі освіти може бути запроваджено змішане навчання (поєднання очної та дистанційної форми) та (або) навчання із використанням технологій дистанційного навчання. Зокрема, для проведення онлайн-уроків та консультацій учителі можуть використовувати платформи Zoom, Skype;  для створення та проведення онлайн-тестувань з метою здійснення перевірки знань кожного учня можуть бути використані освітні платформи Naurok, Useosvita. Також може бути використано платформу Google Classroom, що дає можливість  організувати стандартний навчальний процес через інтернет, створювати класи і навчальні групи, додавати до них учнів, завантажувати необхідні навчальні матеріали, відправляти завдання учням, організовувати тематичні обговорення, перевіряти завдання і виставляти оцінки. З метою забезпечення активної взаємодії з учнями та батьками можуть використовуватись такі інструменти спілкування, як: соціальні мережі Viber, Telegram, електронна пошта, чат. У разі запровадження дистанційної форми здобуття освіти або елементів особливості організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом керівника

Директор школи                                 Олена ЗНАК

Додаток 1

Навчальний  план початкової школи (І ступінь) для 3 класів

(3-А,3-Б,3-Г),складений на основі типового навчального плану

(автор Савченко О.Я.)

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

На тиждень

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Укр. мова

Читання

7

Іншомовна

Англійська мова

3

Математична

Математика

5

Природнича, соціальна, здоров′язбережувальна, громадянська і історична

Я досліджую світ

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька                      

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

 

22+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

26

Гранично допустиме

 тижневе/річне навчальне

 навантаження учня

 

23

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор          школи                      Олена ЗНАК

Додаток 1.1

Навчальний  план початкової школи (І ступінь) для 3В класу

складений на основі типового навчального плану

(автор Савченко О.Я.)

 

Назва освітньої галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин

На тиждень

3-В кл

Індивідуальний план для

 Козачка Максима

Олександровича

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Укр. мова

Читання

    7

    7

Іншомовна

Англійська мова

     3

     3

Математична

Математика

5

5

Природнича, соціальна, здоров′язбережувальна, громадянська і історична

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформативна

Інформатика

1

1

Мистецька                     

Образотворче мистецтво

1

1

 

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Усього

 

22+3

22+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

26

26

Гранично допустиме

 тижневе/річне навчальне

 навантаження учня

 

23

23

Корекційно- розвиткові заняття

Логоритміка

  

1

Корекція мовлення

  

2.5

Корекція розвитку

  

1

Лікувальна фізкультура

  

0,5

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор          школи                       Олена ЗНАК

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *