ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор спеціалізованої школи №76

з поглибленим вивченням української

                                 мови та літератури

                                                                     ____________________ Олена ЗНАК

                                                 16 червня 2020 року

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №76 ім. О.ГОНЧАРА

 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ В м. КИЄВІ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

4 КЛАСИ

Схвалено на засіданні

                                                                                                                педагогічної ради

                                                                                                      (протокол №18

 від 16 червня 2020 року)

 

 

 

 

Освітня програма

Спеціалізованої школи №76 ім.О.Гончара

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітня програма для 4 –х класів навчального закладу №76 ім.О.Гончара розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» зі змінами, відповідно до наказу МОН України від 05.08.2016 року №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

Освітня програма початкової освіти (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиця 1)

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,   які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу . (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення української мови,  індивідуальні та групові заняття – хореографія.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь “Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети “Українська мова (мова і  літературне читання)”,  “Іноземна мова”.

Освітні галузі “Математика”, “Природознавство” реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – “Математика”, “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується предметом “Я у світі”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується окремими предметами “Основи здоров’я” та “Фізична культура”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через окремі предмети “Трудове навчання” та “Інформатика”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво” .

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять та відображається в навчальних планах закладу .

Варіативна складова навчального плану використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової – укр. мова + 1 година. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; запроваджені групові заняття 4 класи: 1-година на тиждень – ( хореографія);

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльністна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Індивідуальне навчання може бути організовано відповідно до наказу МОН №955 від 10.07.2019 р. та за заявою батьків  на підставі відповідних документів.

Додаток  1

 

Навчальний план

початкової школи (І ступінь) для 4 класів  (4а,б,в),

складений на основі типового навчального плану

з\п

Навчальні плани

Кількість годин

4-А

4-Б

4-В

Інваріантна складова

1

Укр.мова

7+1

7+1

7+1

2

Англ.мова

2

2

2

3

Математика

4

4

4

4

Природознавство

2

2

2

5

Я у світі

1

1

1

6

Музичне мистецтво

1

1

1

7

Образотворче

мистецтво

1

1

1

8

Трудове навчання

1

1

1

9

Інформатика

1

1

1

10

Основи здоров’я

1

1

1

11

Фізична культура

3

3

3

Разом

21+3+1

21+3+1

21+3+1

Варіативна складова

Сумарна кількість годин

Інваріативної і варіативної

складової

25

25

25

Гранично допустиме навантаження на учня

23

23

23

Групові заняття:

хореографія

1

1

1

Всього фінансується

26

26

26

Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження на учня.

Директор школи                                 Олена ЗНАК

Таблиця 2

до освітньої програми

Перелік навчальних програм (зі змінами)

(затверджені наказом МОН від 05.08.2016 № 948 )

для учнів закладу спеціалізованої школи №76 ім.О.Гончара

 

№ п/п

Назва навчальної програми

1.      

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

2.      

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

3.      

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

4.      

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класів

5.      

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

6.      

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

7.      

Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

8.      

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

9.      

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

10.  

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

11.  

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи

12.  

Іноземні мови. Навчальні програми для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

  

Структура навчального року

Відповідно до ст..16 Закону України «Про загальну середню освіту»  2020 – 2021 навчальний рік  розпочинається у День знань – 1 вересня 2020 року і закінчиться не пізніше 1 липня 2021 року.

Враховуючи особливості епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні,  з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), у закладі освіти може бути запроваджено змішане навчання (поєднання очної та дистанційної форми) та (або) навчання із використанням технологій дистанційного навчання. Зокрема, для проведення онлайн-уроків та консультацій учителі можуть використовувати платформи Zoom, Skype;  для створення та проведення онлайн-тестувань з метою здійснення перевірки знань кожного учня можуть бути використані освітні платформи Naurok, Useosvita. Також може бути використано платформу Google Classroom, що дає можливість  організувати стандартний навчальний процес через інтернет, створювати класи і навчальні групи, додавати до них учнів, завантажувати необхідні навчальні матеріали, відправляти завдання учням, організовувати тематичні обговорення, перевіряти завдання і виставляти оцінки. З метою забезпечення активної взаємодії з учнями та батьками можуть використовуватись такі інструменти спілкування, як: соціальні мережі Viber, Telegram, електронна пошта, чат. У разі запровадження дистанційної форми здобуття освіти або елементів особливості організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом керівника.

Директор школи                                 Олена ЗНАК

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *